Long-Term Forest Planning and Professionalism Workshops

This April, learn about new plans for woodland management and requirements in Wales at a one day workshop run jointly between the Institute of Chartered Foresters, Farming Connect, Natural Resources Wales and the Welsh Government.

Ym mis Ebrill, dysgwch am gynlluniau newydd ar gyfer rheoli coetiroedd a gofynion yng Nghymru mewn gweithdy undydd a gynhelir ar y cyd rhwng Sefydliad y Coedwigwyr Siartredig, Cyswllt Ffermio, Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru.

This one-day event will focus on the new long-term forest management plans for woodland management in Wales and the requirements for Farming Connect woodland management plans, the latter being based on the new long-term FMP. The seminar will be shared with Glastir woodland planners, who will have their own further session from 15:00 to 16:00.

Bydd y digwyddiad undydd hwn yn canolbwyntio ar y cynlluniau rheoli coedwigoedd hirdymor newydd ar gyfer rheoli coetiroedd yng Nghymru, a’r gofynion ar gyfer cynlluniau rheoli coetiroedd Cyswllt Ffermio, gyda’r olaf yn seiliedig ar y cynlluniau rheoli coedwig hirdymor newydd. Bydd y seminar yn cael ei rannu gyda chynllunwyr coetiroedd Glastir, a fydd â’u sesiwn pellach eu hunain o 15:00 tan 16:00.

Long Term Forest Planning and Professionalism
Programme / Agenda

08:30 Registration & Refreshments
09:30 Introduction from Chair (David Edwards FICFor, ICF Chair)

Forest Management Plan
09:40 Working Group Overview (Martin Bishop, Confor)
09:50 Forest Management Plan: The Elements (John Browne MICFor, NRW)
10:50 Questions and Answer session

11:00 Break

ICF and Farming and Forestry Connect updates
11:15 Professionalism & CPD (Andy Lederer, ICF)
11:40 Funding Opportunities (Speaker TBC, Farming and Forestry Connect)

12:00 Lunch

Improving your plans
13:00 Sourcing Spatial Data (Alex Harris, Welsh Government)
13:20 Forest Landscape Design Plans (Jill Bullen, NRW)
14:00 Forest Regulatory updates (Jim Hepburn and Lajla Cash, NRW)
14:30 Stakeholder Engagement (Evelyn Over MICFor, NRW & Alan Wilson MICFor, Tilhill)
14:45 Question and Answer Panel
14:55 Closing thoughts from the Chair

Closed session for Welsh Government Glastir woodland planners
15:00 Glastir overview (Welsh Government)
15:15 Guidance and verification updates (NRW)
15:30 PAWS and how it applies to you (NRW)
15:45 Question and Answer Panel
16:00 Depart

Cynllunio Coedwigoedd hirdymor a Phroffesiynoldeb.
Rhaglen / Agenda

08:30 Cofrestru a Lluniaeth
09:30 Cyflwyniad gan y Cadeirydd (David Edwards FICFor, Cadeirydd Sefydliad y Coedwigwyr Siartredig (ICF))

Cynllun Rheoli Coedwigoedd
09:40 Trosolwg y Gweithgor (Martin Bishop, Confor)
09:50 Cynllun Rheoli Coedwig: Yr Elfennau (John Browne MICFor, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC))
10:50 Sesiwn holi ac ateb
11:00 Egwyl

Diweddariadau ICF a Chyswllt Ffermio a Choedwigaeth
11:15 Proffesiynoldeb a CPD (Andy Lederer, ICF)
11:40 Cyfleoedd ariannu (Siaradwr i’w gadarnhau, Cyswllt Ffermio a Choedwigaeth)

12:00 Cinio

Gwella eich cynlluniau
13:00 Cyrchu Data Gofodol (Alex Harris, Llywodraeth Cymru)
13:20 Cynlluniau Dylunio Tirwedd Coedwig (Jill Bullen CNC)
14:00 Diweddariadau Rheoleiddio Coedwig (Jim Hepburn a Lajla Cash, CNC)
14:30 Ymgysylltu â rhanddeiliaid (Evelyn Over MICFor, CNC ac Alan Wilson MICFor, Tilhill)
14:45 Panel holi ac ateb (a llenwi’r ffurflenni adborth FC ym mhecyn y cynrychiolwyr)
14:55 Sylwadau clo gan y Cadeirydd (David Edwards FICFor)

Sesiwn gaeedig i gynllunwyr coetir Glastir Llywodraeth Cymru
15:00 Trosolwg Glastir (Llywodraeth Cymru)
15:15 Arweiniad a diweddariadau gwirio (CNC)
15:30 PAWS a sut mae’n gymwys i chi (CNC)
15:45 Panel holi ac ateb
16:00 Gadael

Subscribe to ourNewsletter

Get the latest news from the forestry and arboricultural sector, straight to your inbox.

Subscribe Now